سرمایه گذاری های عظیم دفاعی ژاپن برای جهان چه معنایی دارد

سرمایه گذاری های عظیم دفاعی ژاپن برای جهان چه معنایی دارد

خط پایین جلو: استراتژی امنیتی جدید ژاپن به ارمغان می آورد تغییر بی سابقه سیاست نظامی خود را معرفی می کند و پویایی جدیدی را برای دفاع جمعی جهانی.

سوالات بزرگ: نگرانی‌ها در مورد اجرا چیست و چگونه ممکن است این سرمایه‌گذاری دفاعی بر تشدید تنش‌ها در تایوان، به‌ویژه در جزایر اوکیناوا تأثیر بگذارد؟

.memberful-global-teaser-content p:last-child{ -webkit-mask-image: linear-gradient(180deg, #000 0%, transparent); mask-image: linear-gradient (180 درجه، #000 0%، شفاف)؛ }

خلاصه رمز محبوب ترین رسانه برای افسران اطلاعاتی سابق شد. هیچ رسانه ای حتی یک ثانیه نزدیک نیست خلاصه رمز از نظر تعداد مقالات منتشر شده توسط سابق.سپتامبر 2018، مطالعات هوش، جلد. 62

دسترسی به همه خلاصه رمزبینش متخصص با تبدیل شدن به یک مشترک + عضو Cipher Brief بر امنیت ملی متمرکز شد.

The post سرمایه گذاری عظیم دفاعی ژاپن برای جهان چه معنایی دارد اولین بار در The Cipher Brief ظاهر شد.